خط کشتیرانی 4U با همکاری لاین های بزرگ ریلی قادر به حمل محمولات کانتینری از طریق ریل میباشد.