انجام امور ترخیص از کلیه گمرکات از سایر خدمات کشتیرانی 4U میباشد.