زمانی که حجم کالای مورد انتقال زیاد باشد یا محموله بسته بندی خاصی ندارد از روش حمل چارترینگ یا اجاره کامل کشتی استفاده می شود. چارتر کردن یک کشتی از  نظر جنبه‌های حقوقی یک سند رسمی تلقی می شود و طبق قوانین حمل و نقل دریایی برای هر نوع اجاره کشتی باید تنظیم شود. یک مالک کشتی اولین طرف قرارداد چارتر است. گیرنده چارتر، شخص یا سازمانی است که به کشتی احتیاج دارد. موارد مهم در قراردادهای کشتی چارتی شامل مدت زمان اجاره، هزینه‌ها، اقساط پرداخت، مقررات مربوط به استفاده و گزارش های دقیق کارشناس از وضعیت کشتی است.